Friday, October 28, 2011

AKTIFITAS WANITA1.Menjalankan seluruh syariat-syariat Allah
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

(Al Baqarah: 208)

2.Menutup aurot

·Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya…… (An Nur: 31)

·Wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita apabila telah baligh (mengalami masa haid), tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini ( seraya menujuk muka dan telapak tangan). (HR. Abu Dawud)

3.Birrul walidain

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya…(Al Isra’:23)

B.Sebagai ummun wa robbatul bait

i)Sebagai istri dan pengatur rumah tangga

·Diantara kebahagiaan itu ialah istri yang jika engkau pandang, ia membuatmu takjub dan jika engkau meninggalkannya, ia akan memelihara dirinya dan hartamu. (HR. Al Hakim)

·Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (AN Nisa: 34)

·Wanita mana saja yang meninggal, sementara suaminya meridhoinya, ia pasti masuk syurga. (HR. At Tirmidzi)

·Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain. Aku pasti akan memerintahkan kepada wanita untuk bersujud kepada suaminya. (HR. At Tirmidzi)

ii)Sebagai ibu

a.Merawat dan menjaga anak sejak dini


Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan….. (Al Baqarah: 233)

b.Mendidik anak dengan Islam
·Ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiyat kepada Allah dan suruhlah anak-anakmu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Karena hal itu akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka. (HR. Ibnu Jarir dan Ibnul Mundzir)

·Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (Luqman: 17)

·Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At Tahrim: 6)

·Perintahkan anak-anakmu menjalankan sholat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun maka pukulah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka. (HR. Al Hakim)

C.Kewajiban wanita di sektor publik (dakwah)

·Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ( At Taubah: 71)

·Siapa saja yang bangun di pagi hari dan tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka. (HR. Al Hakim dan Al Khotib)

·Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, kalian menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar….(Ali Imron: 110)

Reaksi:

0 komentar:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More